افتخارات

کسب مقام اول  کشوری مسابقات آزمایشگاهی جشنواره نوجوان خوارزمی

کسب مقام اول کشوری مسابقات آزمایشگاهی