اخبار

بازدید معاونت محترم آموزش متوسطه آقای علی نیا به همراه کارشناس مسئول متوسطه اول آقای قربانی از طرح ایثار کرونایی و تقدیر و تشکر از مدیریت محترم مدرسه

اجرای طرح ایثار کرونایی مرداد ۱۴۰۰