افتخارات

کسب مقام اول مسابقات آزمایشگاهی و دوم ایفای نقش زبان انگلیسی جشنواره نوجوان خوارزمی و مقام سوم استانی تنیس روی میز

کسب مقام اول و دوم و سوم